ΔΙΑΝΟΜΗ MΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Όπως εγκρίθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της MHP SE, σήμερα η Εταιρεία ανακοινώνει τη διανομή εφάπαξ ειδικού (προμερίσματος) μερίσματος για το 2021 στους μετόχους της Εταιρείας. Το προμέρισμα 0,2803 US$ ανά μετοχή (το συνολικό ποσό του προμερίσματος είναι 30 εκατομμύρια US$)…